Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Francuski

Francuski

TELC - The European Language Certificates to ujednolicony system egzaminów z dziesięciu języków testujących kompetencje w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy od poziomu A1 – do B2.

Czym są egzaminy TELC?

 • Europejskie Certyfikaty Językowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzaminów testujących kompetencje językowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC są przeprowadzane w całej Europie w identyczny sposób i oceniane według tych samych kryteriów.
 • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność - egzaminy z różnych języków przeprowadzone na tym samym poziomie mają taką samą strukturę i poziom trudności.
 • Egzaminy TELC zostały opracowane i są administrowane przez niezależną organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularności egzaminów TELC świadczy ilość centrów egzaminacyjnych - już ponad 3 000 w Europie!

Do czego przydaje się certyfikat TELC?

 • Certyfikat TELC to międzynarodowy dokument językowy - uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szkół wyższych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawców - krajowych i zagranicznych - daje realną szansę na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty językowe TELC na poziomie B1 oraz B2, są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 • Certyfikaty TELC figurują również na liście dokumentów wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendiów na uczelniach zagranicznych.

Kto ocenia egzamin TELC?

 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminatorów w poszczególnych centrach egzaminacyjnych.
 • Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
 • Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów w ośrodku przeprowadzającym egzamin.
 • Żeby zdać egzamin, należy mieć, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu częściach egzaminu.
 • Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysyłany w terminie 5 - 10 tygodni od daty egzaminu.

Jak wyglądają egzaminy TELC?

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

Français Niveau Elementaire ( odpowiada poziomowi Rady Europy A2)

poziom podstawowy wyższy

Jak wygląda egzamin?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:
 2. Leksyka i gramatyka, około 15 min., można uzyskać 13 pkt.
 3. Słuchanie na rozumienie, trwa 20 min, można uzyskać 24 pkt.
 4. Czytanie ze zrozumieniem, czas 30 min, 24 pkt do uzyskania.
 5. Pisanie, trwa 15 min, maksymalna liczba punktów: 12 pkt.
 6. CZĘŚĆ USTNA (zdawana iw parach), trwa 10 min, składa się z trzech zadań:
 7. Poznawanie się nawzajem, można otrzymać 3 pkt.
 8. Wymiana informacji, maksymalnie 12 pkt.
 9. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na dany temat, 12 pkt. do uzyskania.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Certificat de Français B1 (odpowiada poziomowi Rady Europy B1)

poziom średniozaawansowany

Jak wygląda egzamin?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:
 2. Czytanie ze zrozumieniem, czas 45 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 3. Test leksykalno-gramatyczny czas 45 min, maksymalna ilość punktów - 30.
 4. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 5. Pisanie listu wg określonego planu, czas 30 min, maksymalna ilość punktów 45.
 6. CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) obejmuje trzy zadania, czas 15 min, ilość punktów 75:
 7. Nawiązanie kontaktu; wymiana informacji o sobie.
 8. Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
  • referowanie krótkiego tekstu,
  • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat,
  • wymiana poglądów.
 9. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Certificat de Français B2 (odpowiada poziomowi Rady Europy B2)

poziom średniozaawansowany wyższy

Jak wygląda egzamin?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:
 2. Czytanie ze zrozumieniem, maksymalna ilość punktów - 75.
 3. Test leksykalno-gramatyczny, maksymalna i1 lość punktów - 30 (Zadanie 1 i 2 trwa łącznie 90 min.)
 4. Słuchanie na rozumienie, czas 20 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 5. Pisanie listu wg określonego planu, czas 30 min, maksymalna ilość punktów 45.
 6. CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) obejmuje trzy zadania, czas 15 min, ilość punktów 75:
 7. Prezentacja wcześniej przygotowanego materiału.
 8. Dyskusja.
 9. Wspólne rozwiązywanie zadania/problemu.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Telc Français pour la Profession

poziom średniozaawansowany Egzamin o takiej samej strukturze jak TELC B1 z uwzględnieniem słownictwa biznesowego oraz tematyki handlowej.

CERTYFIKATY FRANCUSKIEGO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
DELF - Diplôme d'études en langue française dyplomy ustanowione przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, egzaminy można zdawać na jednym z czterech poziomów zgodnych z zaleceniami przyjętymi przez Radę Europy od A1 do B2

Czym są egzaminy DELF, DALF?

 • Certyfikaty DELF oraz DALF, to dyplomy ustanowione przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej 22 maja 1985 roku. Jednostką odpowiedzialną za certyfikat jest Centre international d'études pédagogiques (CIEP) w Sevres, w którym mieści się Commission nationale du DELF et du DALF
 • DELF (Diplôme d'études en langue française) - oficjalny, międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym.
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française) - oficjalny, międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym.
 • Każdy dyplom odpowiada jednemu z sześciu poziomów Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
 • Dyplomy te są powszechnie uznawane na całym świecie.
 • Certyfikat DALF zwalnia z egzaminów z języka francuskiego przy ubieganiu się o przyjęcie na wyższe uczelnie we Francji.

Istnieje sześć odrębnych egzaminów, które można zdawać niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Każdy dyplom odpowiada jednemu z sześciu poziomów Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Dyplomy te są powszechnie uznawane na całym świecie.

DELF (diplôme d’études en langue française)

DELF A1 -  potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie A1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DELF A2 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie A2 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DELF B1 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DELF B2 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B2 w międzynarodowej skali Rady Europy.

DALF (diplôme approfondi en langue française)

DALF C1 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie C1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DALF C2 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie C2 w międzynarodowej skali Rady Europy.

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna.
Kandydat dokonuje wyboru egzaminu, który chce zdawać. W jednej sesji może podejść do kilku egzaminów.
Egzamin DELF junior (A1, A2, B1, B2) jest adresowany do gimnazjalistów i licealistów. Dyplom DELF junior ma taką samą wartość jak DELF dla dorosłych, jedynie tematy są dostosowane do wieku zdających.

Kto ocenia egzamin?

Egzaminy, pozwalające na otrzymanie certyfikatu DALF bądź DELF, organizowane są 900 ośrodkach w 154 krajach, również we Francji. W Polsce znajduje się 17 ośrodków egzaminacyjnych (w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rybniku, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu), z centralą w Instytucie Francuskim w Warszawie.

DELF A2

• Kandydat rozumie wyrażenia i często używane słowa dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (on sam, jego rodzina, zakupy, najbliższe otoczenie, praca).
• Potrafi zrozumieć główną myśl zawartą w krótkim, wyraźnym, prostym przekazie i ogłoszeniu.
• Rozumie bardzo krótkie, proste teksty, potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację zawartą w prywatnym, prostym liście. Umie porozumieć się w sytuacjach, gdzie dochodzi do bezpośredniej wymiany informacji.
• Umie zrobić krótkie notatki i napisać prostą wiadomość.
• Umie napisać bardzo prosty, prywatny list.

Jak wygląda egzamin ?

Egzamin DELF A2 składa się z czterech części:

1. Rozumienie ze słuchu - wypełnienie tabelki sprawdzającej rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami z życia codziennego, czas: 25 min, 25 pkt.
2. Rozumienie tekstu pisanego - test dotyczący rozumienia tekstów związanych z sytuacjami z życia codziennego, cza: 30 min, 25 pkt.
3. Wypowiedź pisemna,  czas 45 min, 25 pkt.  - zredagowanie dwóch krótkich tekstów (list nieoficjalny i wiadomość):
- opisanie osobistego doświadczenia lub wydarzenia
- zredagowanie zaproszenia, podziękowania, przeprosin, informacji, prośby gratulacji
4. Wypowiedź ustna, czas 10 min, 25 pkt., składa się z trzech części:
- rozmowa prowadzona przez egzaminatora
- samodzielna wypowiedź na określony temat
- dialog z egzaminatorem

Uwaga! Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać 50 /100 pkt. możliwych do uzyskania, przy czym minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu to 5/25 pkt.

DELF A1

• Kandydat rozumie bardzo proste zdania, potoczne wyrażenia, słowa z języka codziennego związane z nim samym, jego rodziną i bliskim konkretnym otoczeniem, gdy mówi się do niego powoli i wyraźnie.
• Potrafi porozumieć się w prosty sposób, zadawać bardzo proste pytania na tematy z nim związane i umie odpowiedzieć na proste pytania.
• Umie napisać krótką pocztówkę.

Jak wygląda egzamin ?

Egzamin DELF A1 składa się z czterech części:

1. Rozumienie ze słuchu - rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami życia codziennego, maksymalny czas: 20 min, 25 pkt.
2. Rozumienie tekstu pisanego - rozumienie czterech lub pięciu tekstów pisanych związanych z życiem codziennym, czs: 30 minut, 25 pkt. 
3. Wypowiedź pisemna, trwa 30 min, można zdobyć 25 pkt, składa się z dwóch części:
- wypełnienie ankiety lub formularza
- zredagowanie w prostych zdaniach kartki pocztowej, wiadomości, opisu do zdjęcia, itp.
4. Wypowiedź ustna, trwa 10 min, 25 pkt do uzyskania, egzamin składa się z trzech części:
- rozmowa sterowana
- wymiana informacji
- dialog symulowany

Uwaga! Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać 50 /100 pkt. możliwych do uzyskania, przy czym minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu to 5/25 pkt.

DELF B1

• Kandydat rozumie główną myśl wypowiedzi sformułowanej wyraźnie na temat mu bliski dotyczący pracy, szkoły, wypoczynku… Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących wydarzeń współczesnych i tematy związane z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się do niego wolno i wyraźnie.
• Umie zredagować teksty w języku potocznym lub odnoszącym się do jego pracy.
• Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych.
• Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć np. w podróży.
• Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy znane i interesujące go.
• Umie opowiadać o swoich doświadczeniach, wydarzeniach, marzeniach, nadziejach i ambicjach.
• Umie opowiedzieć historię lub zrelacjonować treść filmu albo opisać swoje reakcje.
• Umie napisać prosty i zwarty tekst na tematy mu bliskie lub takie, które go interesują osobiście, i listy prywatne, w których zawarty jest opis jego doświadczeń i wrażeń.

Jak wygląda egzamin ?

Egzamin DELF B1 składa się z czterech części:

1. Rozumienie ze słuchu - odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia trzech nagranych tekstów, czas: 25 min, 25 pkt. 
2. Rozumienie tekstu pisanego - odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia dwóch tekstów pisanych, wyszukanie informacji zgodnie z poleceniem, dokonanie analizy zawartości tekstu dotyczącego zagadnień ogólnych, czas 35 min, 25 pkt.
3. Wypowiedź pisemna - wyrażenie opinii na temat ogólny (esej, list, artykuł prasowy), czas 45 min, 25 pkt
4. Wypowiedź ustna, czas 15 min, 25 pkt, składa się z trzech części:
- rozmowa prowadzona przez egzaminatora
- dialog na wylosowany temat
- wyrażenie opinii na temat poruszony w tekście

Uwaga! Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać 50 /100 pkt. możliwych do uzyskania, przy czym minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu to 5/25 pkt.

DELF B2

• Kandydat rozumie dłuższe wykłady i wypowiedzi, a nawet złożoną argumentację pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu bliski.
• Potrafi zrozumieć wiekszość wiadomości TV i programów dotyczących współczesnych wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeżeli aktorzy posługują się językiem codziennym.
• Umie czytać artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów. Potrafi zrozumieć współczesną prozę literacką.
• Może porozumieć się w sposób dość płynny i spontaniczny, co umożliwia konwersacje z rodzimymi użytkownikami języka. Może brać czynny udział w rozmowie w sytuacjach mu bliskich, przedstawiając i broniąc swoich poglądów.
• Umie wyrażać się w sposób jasny i szczegółowy na szeroką gamę tematów odnoszących się do jego zainteresowań, rozwinąć punkt widzenia na aktualny temat, używając argumentów.
• Umie napisać precyzyjne i szczegółowe teksty w różnych dziedzinach związanych z jego zainteresowaniami. Może również zredagować esej lub raport, przekazując lub wyrażając opinię za i przeciw.

Jak wygląda egzamin ?

Egamin DELF B2 składa się z czterech części, za każdą część egzaminu można uzyskać po 25 pkt:

1. Rozumienie ze słuchu, czas 30 min - dpowiedź na pytania dotyczące dwóch nagrań:
- wywiad, biuletyn informacyjny (jednorazowe odsłuchanie nagrania)
- referat, wykład, przemówienie, dokument, program radiowy lub telewizyjny (dwukrotne odsłuchanie nagrania)
2. Rozumienie tekstu pisanego, czas 60 min - dpowiedź na pytania dotyczące dwóch tekstów pisanych:
- tekstu informacyjnego dotyczącego Francji lub krajów francuskojęzycznych
- tekstu argumentacyjnego
3. Wypowiedź pisemna - zredagowanie tekstu wymagającego przedstawienia własnej opinii z użyciem strategii argumentacyjnych (udział w pisemnej debacie, list oficjalny, krytyka filmu lub książki itp.), czas 60 min.
4. Wypowiedź ustna - wyrażanie i obrona własnej opinii - po uprzednim przeczytaniu krótkiego dokumentu pisanego, czas 30min

Uwaga! Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać 50 /100 pkt. możliwych do uzyskania, przy czym minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu to 5/25 pkt.

DALF - Diplôme approfondi de langue française dyplomy ustanowione przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, egzaminy przeznaczone dla osób, które zdobyły zaawansowany stopień biegłości z języka francuskiego, można je zdawać na poziomach C1 oraz C2

Czym są egzaminy DELF, DALF?

 • Certyfikaty DELF oraz DALF, to dyplomy ustanowione przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej 22 maja 1985 roku. Jednostką odpowiedzialną za certyfikat jest Centre international d'études pédagogiques (CIEP) w Sevres, w którym mieści się Commission nationale du DELF et du DALF
 • DELF (Diplôme d'études en langue française) - oficjalny, międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym.
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française) - oficjalny, międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym.
 • Każdy dyplom odpowiada jednemu z sześciu poziomów Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
 • Dyplomy te są powszechnie uznawane na całym świecie.
 • Certyfikat DALF zwalnia z egzaminów z języka francuskiego przy ubieganiu się o przyjęcie na wyższe uczelnie we Francji.

Istnieje sześć odrębnych egzaminów, które można zdawać niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Każdy dyplom odpowiada jednemu z sześciu poziomów Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Dyplomy te są powszechnie uznawane na całym świecie.

DELF (diplôme d’études en langue française)

DELF A1 -  potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie A1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DELF A2 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie A2 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DELF B1 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DELF B2 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B2 w międzynarodowej skali Rady Europy.

DALF (diplôme approfondi en langue française)

DALF C1 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie C1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DALF C2 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie C2 w międzynarodowej skali Rady Europy.

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna.
Kandydat dokonuje wyboru egzaminu, który chce zdawać. W jednej sesji może podejść do kilku egzaminów.
Egzamin DELF junior (A1, A2, B1, B2) jest adresowany do gimnazjalistów i licealistów. Dyplom DELF junior ma taką samą wartość jak DELF dla dorosłych, jedynie tematy są dostosowane do wieku zdających.

Kto ocenia egzamin?

Egzaminy, pozwalające na otrzymanie certyfikatu DALF bądź DELF, organizowane są 900 ośrodkach w 154 krajach, również we Francji. W Polsce znajduje się 17 ośrodków egzaminacyjnych (w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rybniku, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu), z centralą w Instytucie Francuskim w Warszawie.

DALF C2

• Kandydat nie ma żadnej trudności ze zrozumieniem języka mówionego zarówno w bezpośredniej rozmowie na żywo, jak i z radia lub TV nawet wtedy, gdy tempo wypowiedzi jest szybkie.
• Może przedstawić opis lub argumentację jasną i płynną w stylu odpowiadającym kontekstowi. Może stworzyć prezentację w sposób logiczny i pomóc słuchającemu w zauważeniu i przypomnieniu ważnych punktów odniesienia.
• Kandydat może napisać tekst jasny, płynny w stylu nawiązującym do kontekstu. Może redagować listy, raporty lub złożone artykuły w sposób pozwalający odbiorcy zauważyć i zapamiętać najważniejsze punkty. Może streścić i wyrazić swoją krytykę dotyczącą artykułów specjalistycznych lub dzieła literackiego.

Jak wygląda egzamin ?

Egamin DALF C2 składa się z dwóch części, za każdą część egzaminu można uzyskać po 50 pkt:

1. Compréhension et production orales Epreuve en trois parties :
- compte rendu du contenu d'un document sonore (deux écoutes)
- développement personnel à partir de la problématique exposée dans le document
- débat avec le jury.
- domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences passation: 0h30, préparation: 1h
2. Compréhension et production écrites Production d'un texte structuré (article, éditorial, rapport, discours...) à partir d’un dossier de documents d'environ 2000 mots.
- domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences 3h30

DALF C1

• Kandydat może zrozumieć dłuższe, rozwinięte wypowiedzi, nawet jeśli nie są jasno skonstruowane i myśli w nich zawarte nie są wyraźnie zasygnalizowane.
• Bez większego wysiłku może zrozumieć programy telewizyjne i filmy.
• Może zrozumieć długie złożone teksty literackie lub inne, potrafiąc rozróżnić ich styl.
• Może zrozumieć specjalistyczne artykuły i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one jego zainteresowań.
• Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie. Umie używać języka w sposób elastyczny i skuteczny do celów towarzyskich lub zawodowych. Potrafi formułować myśli i opinie precyzyjnie i uczestniczyć aktywnie w rozmowie, łatwo nawiązując do wypowiedzi rozmówców. Umie przedstawić jasne i szczegółowe opisy zlożonych tematów, włączajac podtematy, rozwijając niektóre punkty i podsumowując w odpowiedni sposób. Może wyrazić się poprzez tekst jasny i dobrze skomponowany i rozwinąć swój punkt widzenia.
• Może pisać na tematy złożone w liście, eseju lub raport, podkreślając punkty widzenia, które uważa za ważne. Może zaadoptować swój styl do stylu odbiorcy.

Jak wygląda egzamin ?

Egamin DALF C1 składa się z czterech części, za każdą część egzaminu można uzyskać po 25 pkt:

1. Compréhension de l'oral Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des documents enreistrés:
un document long (entretien, cours, conférence ...) d'une durée d'environ hit minutes (deux écoutes)
plusieurs brefs documents radiodiffusée (flashs d'informations, sondages, spots publicitaires...)(une écoute), 10 min.
2. Compréhension des écrits Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur un texte d'idées (littéraire ou journalistique), de 1500 à 2000 mots. 50 min.
3. Production écrite Epreuve en deux parties:
- synthèse à partir de plusieurs documents écrits d'une longueur totale d'environ 1000 mots
- essai argumenté à partir du contenu des documents
2 domaines au choix du candidat: lettres et sciences humaines, sciences 2h30
4. Production orale Exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi d'une discussion avec le jury. 2 domaines au choix du candidat: lettres et sciences humaines, sciences 30 min préparation: 1h00

Uwaga! Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać 50 /100 pkt. możliwych do uzyskania, przy czym minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu to 5/25 pkt.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij