Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy

Egzaminy dostępne dla kursów: Kursy dla dzieci i młodzieży szkolnej

angielski
angielski
TOEFL

Czym jest egzamin TOEFL?

Jest to egzamin sprawdzający przekrojowo biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.
Organizatorem egzaminu jest Educational Testing Service (ETS) z siedzibą w Princeton, USA.
Rocznie do egzaminu TOEFL przystępuje około 800.000 osób.
W nowej formule egzamin TOEFL iBT (internet - Base Test) jest w całości zdawany przed komputerem.

Do czego przydaje się egzamin TOEFL iBT?

Egzamin TOEFL jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej.
Jest honorowany przez firmy zachodnie działające w Polsce, przez  instytucje międzynarodowe, rządowe oraz programy stypendialne.
Obecnie około 8500 instytucji, szkół wyższych i uczelni akceptuje egzamin TOEFL.

Jak wygląda egzamin TOEFL iBT?

TOEFL sprawdza zdolności używania i rozumienia języka angielskiego mówionego, pisanego, czytanego i słyszanego w środowisku akademickim.
Egzamin trwa około cztery godziny. Wszystkie części przeprowadzane są tego samego dnia w wybranym przez zdającego akredytowanym centrum egzaminacyjnym TOEFL (tzw. CTAS). Kandydaci zdają egzamin w zestawach słuchawkowo-mikrofonowych, odpowiedzi udzielają pisząc na klawiaturze, zaznaczając opcje myszką lub mówiąc do komputera, zależnie od rodzaju zadań.
Egamin składa się z czterech części:
Reading Comprehension TOEFL iBT - bada zdolność rozumienia tekstów pisanych zawierających słownictwo z różnych dziedzin akademickich (nie techniczne).
Listening Comprehension TOEFL iBT - bada zdolność rozumienia wypowiedzi i dialogów w kotekście akademickim.
Speaking Section TOEFL iBT - sprawdza umiejetności wypowiadania się w środowisku akademickim.
Writing Section TOEFL iBT - sprawdza umiejętność pisania na zadany temat, wyrażenia zdania i jego argumentowania

Jaka jest skala ocen?

Wyniki TOEFL podawane są w formie punktowej (od 0 do 120 punktów) i można je interpretować niezależnie od wersji testu. W zależności od liczby uzyskanych punktów TOEFL świadczy o znajomości języka angielskiego na poziomie adekwatnym do egzaminu FCE, CAE lub CPE.

IELTS

Czym jest egzamin IELTS?

 • IELTS (International English Language Testing System), został stworzony, aby ocenić umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych.
 • IELTS spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dla egzaminów oceniających umiejętności posługiwania się językiem obcym. Egzamin sprawdza cztery podstawowe umiejętności: słuchanie (Listening), rozumienie tekstów pisanych (Reading), pisanie (Writing) i mówienie (Speaking).
 • IELTS sprawdza znajomość języka, używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym.

Dostępne są dwa moduły egzaminu IELTS: Academic i General Training. Wybór modułu uzależniony jest od wskazań instytucji, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin.

Moduł Academic przeznaczony jest dla osób planujących studia w Wielkiej Brytanii.
General Training jest odpowiedni dla osób udających się do krajów angielskojęzycznych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego, odbycia stażu, a także dla celów imigracyjnych do Australii, Kanady i Nowej Zelandii.

Do czego przydaje się certyfikat?  

 • IELTS jest honorowany przez uniwersytety w krajach anglojęzycznych (np. w Wielkiej Brytanii, Australii czy Stanach Zjednoczonych). Pełną listę instytucji uznających egzamin IELTS znajdziesz na stronie http://bandscore.ielts.org
 • IELTS jest respektowany przez instytucje edukacyjne na całym świecie, w tym prawie wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii i ponad 1050 w Stanach Zjednoczonych, a wśród nich prestiżowe uczelnie Ivy League.
 • IELTS (powyżej 6 punktów) uznawany jest przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych pracowników polskiej służby cywilnej.
 • IELTS jest uznawany przez agencje rządowe i organizacje zawodowe na całym świecie.
 • IELTS jest wymagany przez ambasady Australii, Nowej Zelandii i Kanady w Polsce od osób, które chcą wyemigrować do tych krajów.
 • IELTS (4 i więcej punktów) wymagany jest przez Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako potwierdzenie kwalifikacji językowych osób starających się o obywatelstwo brytyjskie.
 • IELTS (powyżej 6 punktów) uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.
 • IELTS jest uznawany przez wiele uczelni w Polsce

Kiedy odbywa się egzamin?

IELTS jest organizowany przez British Council dwa razy w miesiącu w Warszawie i Krakowie. Jest też możliwość przeprowadzenia testu w innym miejscu dla grup zorganizowanych (np. jeśli instytucja chce przetestować grupę swoich pracowników czy studentów).

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Wyniki egzaminu są dostępne on-line 13-go dnia od daty egzaminu.

Jak wygląda egzamin IELTS?

Egzamin  IELTS składa się z czterech części: Listening, Reading, Writing, Speaking. Wszyscy kandydaci, niezależnie od wybranego modułu, zdają takie same części Listening i Speaking. Rozróżnienie na moduły dotyczy natomiast części Reading i Writing.

Jaka jest skala ocen?

Na IELTS Test Report form składają się oceny uzyskane z poszczególnych części egzaminu (w skali od 1 do 9 punktów) a także ocena końcowa (w skali od 1 do 9 punktów). Każda ocena odpowiada konkretnym umiejętnościom, których opis znajdziesz poniżej:

9 - Expert User
Biegle posługuje się językiem. Używa adekwatnych i właściwych zwrotów. Mówi płynnie i z pełnym zrozumieniem.

8 - Very Good User
Biegle posługuje się językiem z jedynie drobnymi, okazjonalnymi pomyłkami. Niezrozumienie wypowiedzi i tekstów może pojawić się w przypadku nieznanej kandydatowi tematyki. Dobrze radzi sobie ze skomplikowaną, szczegółową argumentacją.

7 - Good User
Posługuje się językiem z drobnymi, okazjonalnymi pomyłkami i błędami. Ogólnie dobrze radzi sobie ze skomplikowanymi zwrotami i rozumie bardziej skomplikowane argumentacje.

6 - Competent User
Efektywnie posługuje siê językiem, pomimo drobnych błędów i pomyłek. Używa i rozumie dość trudne zwroty, szczególnie w znanych sobie sytuacjach.

5 - Modest User
Częściowa znajomość języka. Mimo wielu błędów w większości sytuacji nie ma problemów ze zrozumieniem. Jest w stanie prowadzić rozmowę na podstawowe, znane sobie tematy.

4 - Limited User
Posiada podstawową znajomość języka. Często ma problem z rozumieniem i konstruowaniem wypowiedzi. Nie jest w stanie używać bardziej skomplikowanych zwrotów.

3 - Extremely Limited User
Rozumie jedynie zwroty bardzo ogólne i dotyczące sytuacji dobrze sobie znanych. Rozmowa bardzo często niepełna, przerywana.

2 - Intermittent User
Komunikacja w języku angielskim prawie niemożliwa, poza informacjami podstawowymi i przy użyciu pojedynczych słów i krótkich zwrotów w tematyce znanej sobie i jedynie dla zaspokojenia podstawowych potrzeb. Ma spore trudności w zrozumieniu języka mówionego i pisanego.

1 - Non User
Nie jest w stanie posługiwać się językiem angielskim, poza kilkoma pojedynczymi słowami.

0 - Did not attempt the test
Brak informacji na temat umiejętności kandydata.

IELTS w skali Rady Europy:

IELTS RADA EUROPY CAMBRIDGE ESOL
8.5- 9.0

C2

CPE
7.0- 8.0 C1 CAE/BEC Higher
5.5- 6.5 B2 FCE/BEC Vantage
4.0- 5.0 B1 PET/BEC Preliminary
2.5- 3.5 A2  
TELC

TELC

The European Language Certificates, to ujednolicony system egzaminów z dziesięciu języków, testujący kompetencje w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy od poziomu A1 – do B2.

Czym są egzaminy TELC?

 • Europejskie Certyfikaty Językowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzaminów testujących kompetencje językowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC są przeprowadzane w całej Europie w identyczny sposób i oceniane według tych samych kryteriów.
 • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność - egzaminy z różnych języków przeprowadzone na tym samym poziomie mają taką samą strukturę i poziom trudności.
 • Egzaminy TELC zostały opracowane i są administrowane przez niezależną organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularności egzaminów TELC świadczy ilość centrów egzaminacyjnych - już ponad 3 000 w Europie!

Do czego przydaje się certyfikat TELC?

 • Certyfikat TELC to międzynarodowy dokument językowy - uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szkół wyższych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawców - krajowych i zagranicznych - daje realną szansę na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty językowe TELC na poziomie B1 oraz B2, są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 • Certyfikaty TELC figurują również na liście dokumentów wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendiów na uczelniach zagranicznych.

Kto ocenia egzamin TELC?

 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminatorów w poszczególnych centrach egzaminacyjnych.
 • Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
 • Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów w ośrodku przeprowadzającym egzamin.
 • Żeby zdać egzamin, należy mieć, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu częściach egzaminu.
 • Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysyłany w terminie 5 - 10 tygodni od daty egzaminu.

Jak wyglądają egzaminy TELC?

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

Telc English A2 (odpowiada poziomowi Rady Europy A2)

Jak wygląda egzamin TELC A2 ?

CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:

 1. Leksyka i gramatyka, czas 15 min., maksymalna punktacja - 13 pkt.
 2. Słuchanie na rozumienie, trwa 20 min., można uzyskać 24 pkt.
 3. Czytanie ze zrozumieniem, czas 30 min., 24 pkt do uzyskania.
 4. Pisanie, (np. kartka pocztowa z uwzględnieniem co najmniej 3 z kilku podanych elementów treści),  trwa 15 min., maksymalna punktacja - 12 pkt.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) trwa 10 minut i składa się z trzech zadań:

 1. Poznawanie sie nawzajem - 3 pkt.
 2. Wymiana informacji - 12 pkt.
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat - 12 pkt.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (45 pkt), jak i w części ustnej.

Telc English B1 (odpowiada poziomowi Rady Europy B1) - poziom średniozaawansowany

Jak wygląda egzamin TELC B1 ?

CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie, czas 45min, maksymalna ilość punktów - 75.
 2. Test leksykalno-gramatyczny czas 45min, maksymalna ilość punktów - 30.
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 4. Pisanie listu wg określonego planu czas 30 min, maksymalna ilość punktów 45.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach), obejmuje trzy zadania,czas 15 min, ilość punktów 75:

 1. Nawiązanie kontaktu; wymiana informacji o sobie.
 2. Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
  • referowanie krótkiego tekstu,
  • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat,
  • wymiana poglądów.
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Telc English B2 (odpowiada poziomowi Rady Europy B2) - poziom średniozaawansowany wyższy

Jak wygląda egzamin TELC B2 ?

CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie - 75 pkt, czas części pisemnej to 90 min. na czytanie i gramatykę oraz ok.50-60 min. na sluchanie i list (pomiędzy tymi częściami jest 20 min.przerwa)
 2. Test leksykalno-gramatyczny - 30 pkt.
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 20 min., maksymalna punktacja 75 pkt.
 4. Pisanie listu, czas 30 min., punktacja - 45

CZĘŚĆ USTNA - obejmuje trzy zadania (egzamin ustny zdaje się w parach lub wyjątkowo w 3 osoby), całość trwa około 15 min., można uzyskać 75 pkt:

 1. Prezentacja przygotownego wcześniej materiału.
 2. Dyskusja.
 3. Wspólne rozwiązywanie zadania / problemu.

Uwaga! Aby pomyślnie zdać egzamin, kondydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt.), jak i w custnej

Telc English B2 Business (odpowiada poziomowi Rady Europy B2)- poziom średniozaawansowany wyższy

Jak wygląda egzamin TELC B2 Business ?

CZĘŚĆ PISEMNA - składa się czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie, trwa 60 min., maksymalna punktacja: 20 pkt.
 2. Pisanie, czas 60 min., do zdobycia 25 pkt.
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min., punktacja: 20 pkt.
 4. Gramatyka i leksyka, czas 30 min, maksymalna ilość punktów: 10.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) trwa około 16 minut, maksymalna punktacja - 25 pkt.

 1. Prezentacja przygotowanego wcześniej opisu lub wyjaśnienia.
 2. Dyskusja  na zadany temat (wyrażanie własnych opinii z uzasadnieniem).
 3. Uzgodnienie wspólonego stanowiska na wskazany temat.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej.

Telc English B1 Business (odpowiada poziomowi Rady Europy B1) - poziom średniozaawansowany.

Egzamin o identycznej strukturze jak Telc English B1 z uwzględnieniem słownictwa biznesowego oraz tematyki handlowej.

Jak wygląda egzamin TELC B1 Business ?
CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie, czas 45 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 2. Test leksykalno-gramatyczny czas 45 min, maksymalna ilość punktów - 30.
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 4. Pisanie listu wg określonego planu czas 30 min, maksymalna ilość punktów - 45.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) obejmuje trzy zadania, czas 15min, ilość punktów 75

 1. Nawiązanie kontaktu; wymiana informacji o sobie,
 2. Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
  • referowanie krótkiego tekstu
  • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat
  • wymiana poglądów
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL
KET

Czym jest egzamin KET?

 • To międzynarodowy egzamin znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 w międzynarodowej skali Rady Europy.
 • Kandydaci KET potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie podstawowym zarówno w pracy jak i życiu codziennym.
 • Egzamin KET zdaje około 40 000 osób rocznie w ponad 60 krajach.
 • Zakłada się, że kandydaci przystępujący do KET uczyli się angielskiego przez ok. 250 godzin.

Egzamin KET ważny jest bezterminowo.

Kto ocenia egzamin?

Część ustna egzaminu KET jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Kiedy odbywa się egzamin?

Egzamin KET odbywa się jeden raz w roku - w maju.

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin, otrzymują certyfikaty
University of Cambridge Local Examinations Syndicate

Jak wyglądają egzaminy KET?

 1. Egzamin składa się z trzech części - PAPERS
 2. Reading and Writing ( Paper 1) - 1 godzina 10 min, 50% całej punktacji. Reading składa się z 5-7 zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pytań do fragmentów tekstu, wybór odpowiedzi Right/Wrong/Doesn't, test wielokrotnego wyboru z uzupełnianiem brakujących fragmentów czy uzupełnianie wyrazów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów, Writing, w zależności od poziomu, składa się z 2-3 zadań. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek służbowych, wiadomości, listów i sprawozdań.
 3. Listening - (Paper 2) - ok. 30 min., 25 punktów - składa się z pięciu części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie elementów tekstu.
 4. Speaking - ( Paper 3) - od 8 do 10 min, 25 punktów - w tej cześci standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z dwóch części. W pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem o swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. Rozmowa trwa około 6 min. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą przez około 3-4 min.
PET

Czym jest egzamin  PET?

 • To międzynarodowy egzamin znajomości języka angielskiego na poziomie ponadpodstawowym.
 • Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
 • Kandydaci PET potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie ponad podstawowym zarówno w pracy jak i życiu codziennym.
 • Egzamin PET zdaje około 80 000 osób rocznie w ponad 80 krajach.
 • Zakłada się, że kandydaci przystępujący do PET uczyli się angielskiego przez ok. 375 godzin. 

Egzamin PET ważny jest bezterminowo.

Kto ocenia egzamin?

Część ustna egzaminu PET jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Kiedy odbywa się egzamin?

Egzamin PET odbywa się dwa razy w roku - w maju i listopadzie.

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin, otrzymują certyfikaty
University of Cambridge Local Examinations Syndicate

Jak wyglądają egzaminy PET?

Egzamin składa się z trzech części - PAPERS

 1. Reading and Writing ( Paper 1) - 1 godzina 30 min., 60 punktów - Czytanie składa się z pięciu zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów, dopasowywanie opisów do fragmentów tekstu lub pytania typu "prawda czy fałsz". Pisanie składa się z trzech zadań. Kandydat musi wypełnić formularz, przekształcić pięć zdań i napisać krótki tekst na około 100 słów.
 2. Listening - (Paper 2) - 30 min., 25 punktów; składa się z czterech zadań. Każdy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie fragmentów tekstu.
 3. Speaking - ( Paper 3) - od 10 do 12 min., 25 punktów; w tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają o sobie, swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. W drugiej części wspólnie wykonują zadanie, w trzeciej każdy z nich krótko omawia przedstawione mu obrazki lub zdjęcia, a w czwartej kandydaci dyskutują na tematy związane z omówionymi wcześniej zdjęciami.
FCE

Czym są egzaminy FCE?

 • First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych gzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średnio zaawansowanym.
 • Poziom egzaminu FCE odpowiada międzynarodowemu poziomowi B2 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference).
 • Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600 - 650 godzin nauki języka angielskiego.

Do czego przydaje się certyfikat FCE?

 • FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • FCE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie.
 • FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

Kto ocenia egzamin?

Część ustna egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Kiedy odbywa się egzamin?

Daty egzaminów FCE są ustalane odgórnie i nie ma możliwości dodatkowego terminu.
W Polsce są dwie sesje egzaminu FCE - w czerwcu i grudniu.
Zapisy w trybie zwykłym odbywają się na ok. trzy miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Zapisy na sesję czerwcową zwykle odbywają się naprzełomie lutego i marca a na sesję grudniową na przełomie września i października. Zapisy dla spóźnionych w trybie "late entry" na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 października (dla sesji zimowej) - tylko jeden dzień!
Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Jak wyglądają egzaminy FCE?

Egzamin FCE składa się z 4 części:

1. Czytanie i zastosowanie struktur językowych (1 godzina 15 min) składa się z siedmiu części i 52 pytań, typy zadań:

 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
 • uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości;
 • tworzenie wyrazów pochodnych;
 • przekształcanie fraz.

Za każdą poprawną odpowiedź w częściach 1,2,3,7 przyznawany jest 1 punkt, w części 4 do 2 punków, w części 5, 6 - 2 punkty.

2. Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części:

 • zadanie obowiązkowe - esej (140-190 słów);
 • kandydat musi napisać tekst (140-190 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub e-mail na jeden z trzech tematów.

3. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie zdań;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;
 • test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.

4. Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:

 • przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
 • dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
 • rozmowa kandydatów między sobą;
 • dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Jaka jest skala ocen?

 • 180-190 pkt - ocena A - poz. C1 wg Rady Europy
 • 173-179 - ocena B - poz. B2 wg Rady Europy
 • 160-172 - ocena C - poz. B2 wg Rady Europy
 • 140-159 - poz. B1 wg. Rady Europy
CAE

Czym są egzaminy  CAE?

 • Certificate in Advanced English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • Poziom egzaminu CAE odpowiada międzynarodowemu poziomowi C1 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference).
 • Przygotowanie do CAE wymaga ok 750 - 800 godzin nauki języka angielskiego 

Do czego przydaje sie certyfikat CAE?

 • CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.

Kto ocenia egzamin?

Część ustna egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge.To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Kiedy odbywa się egzamin?

W Polsce są dwie sesje egzaminu CAE - w czerwcu i grudniu. Zapisy w trybie zwykłym odbywają się na ok. trzy miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Zapisy na sesję czerwcową zwykle odbywają się na przełomie lutego i marca a na sesję grudniową na przełomie września i pażdziernika. Zapisy dla spóźnionych w trybie "late entry" na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 października (dla sesji zimowej) - tylko jeden dzień!
Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin CAE składa się z 4 części tzw. Papers:
1. Czytanie i zastosowanie struktur językowych (1 godzina 30 minut) składa się z ośmiu zadań i 56 pytań:

 • cztery teksty z zadaniami na rozumienie;
 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów;
 • tworzenie wyrazów pochodnych;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu;
 • przekształcanie wyrazów.

Za każdą poprawną odpowiedź w częściach 1, 2, 3, 8 można otrzymać po 1 pkt, zadanie 4 - maksymalnie 2 pkt, zadanie 5, 6, 7 - 2 pkt.
2. Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:

 • zadanie obowiązkowe (220-260 słów) typu esej;
 • kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z trzech tematów. Zadania w tej części to: list lub e-mail, propozycja, raport lub recenzja. 

3. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

 • krótkie fragmenty tekstów;
 • uzupełnianie zdań;
 • test wielokrotnego wyboru;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Każda część jest odtwarana dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.
4. Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:

 • przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
 • dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
 • rozmowa kandydatów między sobą;
 • dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów

Jaka jest skala ocen?

 • 200-210 pkt - ocena A - poz. C2 wg Rady Europy
 • 193-199 pkt - ocena B - poz. C1 wg Rady Europy
 • 180-192 pkt - ocena C - poz. C1 wg Rady Europy
 • 160-179 pkt - poz. B2 wg Rady Europy
CPE

Czym są egzaminy CPE?

 • Certificate of Proficiency in English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej. Poziom egzaminu CPE odpowiada najwyższemu międzynarodowemu poziomowi C2 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference)
 • Przygotowanie do CPE wymaga ok. 1100 godzin nauki języka angielskiego

Do czego przydaje się certyfikat CPE?

 • CPE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników ministerstwa.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • CPE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CPE spełnia wymagania językowe stawiane przez większość anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.

Kto ocenia egzamin?

Część ustna egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge.To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Kiedy odbywa się egzamin?

W Polsce są dwie sesje egzaminu CAE - w czerwcu i grudniu. W Polsce są dwie sesje egzaminu CPE - w czerwcu i grudniu. Zapisy na sesjęczerwcową zwykle odbywają się na przełomie lutego i marca, a na sesję grudniową na przełomie września i października. Zapisy dla spóżnionych w trybie "late entry" na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 października (dla sesji zimowej) - tylko jeden dzień! Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Jak wyglądają egzaminy CPE?

Egzamin CPE składa się z 5 części tzw. Papers:

1. Czytanie (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście.

2.  Pisanie (2 godziny; 40 punktów) - w tej części kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300-350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur.

Zalecane lektury na sesje Lato 2008 i Zima 2008:
• Michelle Magorian, Goodnight Mister Tom
• Tobias Hill, The Cryptographer
• Tracy Chevalier, Girl with a Pearl Earring

3. Zastosowanie struktur językowych (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.

4. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 40 punktów) składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań.

5. Część ustna (około 19 minut; 40 punktów) - w tej części standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem.

Uwaga! Od sesji Zima 2008 część 4 egzaminu CPE (Rozumienie ze słuchu) odbywać się będzie tego samego dnia, co części 1, 2 i 3 (Czytanie, Pisanie i Zastosowanie struktur językowych) tego egzaminu. Czas trwania tych czterech części egzaminu pozostaje bez zmian.

Jaka jest skala ocen?

CPE ma trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E. Osoba zdająca musi zgromadzić, co najmniej 60% punktów, aby uzyskać ocenę C.
Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.
Oto wyszczególnienie poszczególnych poziomów:

 • oceny pozytywne:
 • ocena A - 80% i więcej
 • ocena B - 75% do 79%
 • ocena C - 60% do 74%
 • oceny negatywne:
 • ocena D - 55% do 59%
 • ocena E - 54% i mniej
Powrót
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij