Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy

Egzaminy dostępne dla kursów: Kursy dla maturzystów

angielski
angielski
TOEFL

Czym jest egzamin TOEFL?

Jest to egzamin sprawdzający przekrojowo biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.
Organizatorem egzaminu jest Educational Testing Service (ETS) z siedzibą w Princeton, USA.
Rocznie do egzaminu TOEFL przystępuje około 800.000 osób.
W nowej formule egzamin TOEFL iBT (internet - Base Test) jest w całości zdawany przed komputerem.

Do czego przydaje się egzamin TOEFL iBT?

Egzamin TOEFL jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej.
Jest honorowany przez firmy zachodnie działające w Polsce, przez  instytucje międzynarodowe, rządowe oraz programy stypendialne.
Obecnie około 8500 instytucji, szkół wyższych i uczelni akceptuje egzamin TOEFL.

Jak wygląda egzamin TOEFL iBT?

TOEFL sprawdza zdolności używania i rozumienia języka angielskiego mówionego, pisanego, czytanego i słyszanego w środowisku akademickim.
Egzamin trwa około cztery godziny. Wszystkie części przeprowadzane są tego samego dnia w wybranym przez zdającego akredytowanym centrum egzaminacyjnym TOEFL (tzw. CTAS). Kandydaci zdają egzamin w zestawach słuchawkowo-mikrofonowych, odpowiedzi udzielają pisząc na klawiaturze, zaznaczając opcje myszką lub mówiąc do komputera, zależnie od rodzaju zadań.
Egamin składa się z czterech części:
Reading Comprehension TOEFL iBT - bada zdolność rozumienia tekstów pisanych zawierających słownictwo z różnych dziedzin akademickich (nie techniczne).
Listening Comprehension TOEFL iBT - bada zdolność rozumienia wypowiedzi i dialogów w kotekście akademickim.
Speaking Section TOEFL iBT - sprawdza umiejetności wypowiadania się w środowisku akademickim.
Writing Section TOEFL iBT - sprawdza umiejętność pisania na zadany temat, wyrażenia zdania i jego argumentowania

Jaka jest skala ocen?

Wyniki TOEFL podawane są w formie punktowej (od 0 do 120 punktów) i można je interpretować niezależnie od wersji testu. W zależności od liczby uzyskanych punktów TOEFL świadczy o znajomości języka angielskiego na poziomie adekwatnym do egzaminu FCE, CAE lub CPE.

IELTS

Czym jest egzamin IELTS?

 • IELTS (International English Language Testing System), został stworzony, aby ocenić umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych.
 • IELTS spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dla egzaminów oceniających umiejętności posługiwania się językiem obcym. Egzamin sprawdza cztery podstawowe umiejętności: słuchanie (Listening), rozumienie tekstów pisanych (Reading), pisanie (Writing) i mówienie (Speaking).
 • IELTS sprawdza znajomość języka, używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym.

Dostępne są dwa moduły egzaminu IELTS: Academic i General Training. Wybór modułu uzależniony jest od wskazań instytucji, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin.

Moduł Academic przeznaczony jest dla osób planujących studia w Wielkiej Brytanii.
General Training jest odpowiedni dla osób udających się do krajów angielskojęzycznych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego, odbycia stażu, a także dla celów imigracyjnych do Australii, Kanady i Nowej Zelandii.

Do czego przydaje się certyfikat?  

 • IELTS jest honorowany przez uniwersytety w krajach anglojęzycznych (np. w Wielkiej Brytanii, Australii czy Stanach Zjednoczonych). Pełną listę instytucji uznających egzamin IELTS znajdziesz na stronie http://bandscore.ielts.org
 • IELTS jest respektowany przez instytucje edukacyjne na całym świecie, w tym prawie wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii i ponad 1050 w Stanach Zjednoczonych, a wśród nich prestiżowe uczelnie Ivy League.
 • IELTS (powyżej 6 punktów) uznawany jest przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych pracowników polskiej służby cywilnej.
 • IELTS jest uznawany przez agencje rządowe i organizacje zawodowe na całym świecie.
 • IELTS jest wymagany przez ambasady Australii, Nowej Zelandii i Kanady w Polsce od osób, które chcą wyemigrować do tych krajów.
 • IELTS (4 i więcej punktów) wymagany jest przez Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako potwierdzenie kwalifikacji językowych osób starających się o obywatelstwo brytyjskie.
 • IELTS (powyżej 6 punktów) uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.
 • IELTS jest uznawany przez wiele uczelni w Polsce

Kiedy odbywa się egzamin?

IELTS jest organizowany przez British Council dwa razy w miesiącu w Warszawie i Krakowie. Jest też możliwość przeprowadzenia testu w innym miejscu dla grup zorganizowanych (np. jeśli instytucja chce przetestować grupę swoich pracowników czy studentów).

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Wyniki egzaminu są dostępne on-line 13-go dnia od daty egzaminu.

Jak wygląda egzamin IELTS?

Egzamin  IELTS składa się z czterech części: Listening, Reading, Writing, Speaking. Wszyscy kandydaci, niezależnie od wybranego modułu, zdają takie same części Listening i Speaking. Rozróżnienie na moduły dotyczy natomiast części Reading i Writing.

Jaka jest skala ocen?

Na IELTS Test Report form składają się oceny uzyskane z poszczególnych części egzaminu (w skali od 1 do 9 punktów) a także ocena końcowa (w skali od 1 do 9 punktów). Każda ocena odpowiada konkretnym umiejętnościom, których opis znajdziesz poniżej:

9 - Expert User
Biegle posługuje się językiem. Używa adekwatnych i właściwych zwrotów. Mówi płynnie i z pełnym zrozumieniem.

8 - Very Good User
Biegle posługuje się językiem z jedynie drobnymi, okazjonalnymi pomyłkami. Niezrozumienie wypowiedzi i tekstów może pojawić się w przypadku nieznanej kandydatowi tematyki. Dobrze radzi sobie ze skomplikowaną, szczegółową argumentacją.

7 - Good User
Posługuje się językiem z drobnymi, okazjonalnymi pomyłkami i błędami. Ogólnie dobrze radzi sobie ze skomplikowanymi zwrotami i rozumie bardziej skomplikowane argumentacje.

6 - Competent User
Efektywnie posługuje siê językiem, pomimo drobnych błędów i pomyłek. Używa i rozumie dość trudne zwroty, szczególnie w znanych sobie sytuacjach.

5 - Modest User
Częściowa znajomość języka. Mimo wielu błędów w większości sytuacji nie ma problemów ze zrozumieniem. Jest w stanie prowadzić rozmowę na podstawowe, znane sobie tematy.

4 - Limited User
Posiada podstawową znajomość języka. Często ma problem z rozumieniem i konstruowaniem wypowiedzi. Nie jest w stanie używać bardziej skomplikowanych zwrotów.

3 - Extremely Limited User
Rozumie jedynie zwroty bardzo ogólne i dotyczące sytuacji dobrze sobie znanych. Rozmowa bardzo często niepełna, przerywana.

2 - Intermittent User
Komunikacja w języku angielskim prawie niemożliwa, poza informacjami podstawowymi i przy użyciu pojedynczych słów i krótkich zwrotów w tematyce znanej sobie i jedynie dla zaspokojenia podstawowych potrzeb. Ma spore trudności w zrozumieniu języka mówionego i pisanego.

1 - Non User
Nie jest w stanie posługiwać się językiem angielskim, poza kilkoma pojedynczymi słowami.

0 - Did not attempt the test
Brak informacji na temat umiejętności kandydata.

IELTS w skali Rady Europy:

IELTS RADA EUROPY CAMBRIDGE ESOL
8.5- 9.0

C2

CPE
7.0- 8.0 C1 CAE/BEC Higher
5.5- 6.5 B2 FCE/BEC Vantage
4.0- 5.0 B1 PET/BEC Preliminary
2.5- 3.5 A2  
CAE

Czym są egzaminy  CAE?

 • Certificate in Advanced English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • Poziom egzaminu CAE odpowiada międzynarodowemu poziomowi C1 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference).
 • Przygotowanie do CAE wymaga ok 750 - 800 godzin nauki języka angielskiego 

Do czego przydaje sie certyfikat CAE?

 • CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.

Kto ocenia egzamin?

Część ustna egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge.To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Kiedy odbywa się egzamin?

W Polsce są dwie sesje egzaminu CAE - w czerwcu i grudniu. Zapisy w trybie zwykłym odbywają się na ok. trzy miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Zapisy na sesję czerwcową zwykle odbywają się na przełomie lutego i marca a na sesję grudniową na przełomie września i pażdziernika. Zapisy dla spóźnionych w trybie "late entry" na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 października (dla sesji zimowej) - tylko jeden dzień!
Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin CAE składa się z 4 części tzw. Papers:
1. Czytanie i zastosowanie struktur językowych (1 godzina 30 minut) składa się z ośmiu zadań i 56 pytań:

 • cztery teksty z zadaniami na rozumienie;
 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów;
 • tworzenie wyrazów pochodnych;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu;
 • przekształcanie wyrazów.

Za każdą poprawną odpowiedź w częściach 1, 2, 3, 8 można otrzymać po 1 pkt, zadanie 4 - maksymalnie 2 pkt, zadanie 5, 6, 7 - 2 pkt.
2. Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:

 • zadanie obowiązkowe (220-260 słów) typu esej;
 • kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z trzech tematów. Zadania w tej części to: list lub e-mail, propozycja, raport lub recenzja. 

3. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

 • krótkie fragmenty tekstów;
 • uzupełnianie zdań;
 • test wielokrotnego wyboru;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Każda część jest odtwarana dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.
4. Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:

 • przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
 • dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
 • rozmowa kandydatów między sobą;
 • dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów

Jaka jest skala ocen?

 • 200-210 pkt - ocena A - poz. C2 wg Rady Europy
 • 193-199 pkt - ocena B - poz. C1 wg Rady Europy
 • 180-192 pkt - ocena C - poz. C1 wg Rady Europy
 • 160-179 pkt - poz. B2 wg Rady Europy
Powrót
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij