Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy

Egzaminy dostępne dla kursów: Kursy dla maturzystów

niemiecki
niemiecki
GOETHE – ZERTIFIKAT C1

Egzaminy Instytutu Goethego

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

Czym jest egzamin Goethe-Zertifikat?

 • Kandydat potrafi zrozumieć dłuższe teksty z różnych dziedzin, także specjalistycznych, koncentrując się na informacjach szczegółowych.
 • Jego wypowiedź powinna być spontaniczna i płynna, przy zastosowaniu zróżnicowanego słownictwa, zwrotów i urozmaiconych struktur syntaktycznych, tworząca logiczną całość.
 • Kandydat powinien odznaczać się precyzją i kompleksowością wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Do czego przydaje się Goethe-Zertifikat?

Świadectwo honorowane przez Urząd Służby Cywilnej. Uprawnia nauczycieli nie będących germanistami do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r.)

Jak wygląda egzamin?

1. Rozumienie tekstu czytanego (70 min)
• rozumienie tekstu specjalistycznego globalnie i szczegółowo
• selekcja informacji i przyporządkowywanie tez
• gramatyczno-leksykalne uzupełnianie tekstu z lukami

2. Rozumienie tekstu słuchanego (40 min)
• rozmowa
• audycja radiowa, reportaż

3. Wypowiedź pisemna (80 min)
• referat w oparciu o statystykę
• gramatyczno-leksykalne przekształcenie listu formalnego

4. Egzamin ustny (15 min), zdaje się pojedynczo lub w parach
• Zadanie 1 - Wypowiedź monologowa na zadany temat (argumenty za i przeciw)
• Zadanie 2 – Rozmowa z partnerem oparta na argumentacji prowadząca do podjęcia wspólnej decyzji, czyli dokonania najlepszego wyboru.

EGZAMIN ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ZOP)

Egzaminy Instytutu Goethego

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

Czym jest egzamin ZOP?

 • Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, że opanował ponadregionalny standardowy język niemiecki w różnych dziedzinach na poziomie zaawansowanym. Musi rozumieć autentyczne teksty i sprawnie wyrażać się w mowie i piśmie.
 • Do egzaminu mogą przystępować osoby, które ukończyły 16 lat. ZOP zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na wszystkich uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

Do czego przydaje się ZOP?

ZOP uprawnia nauczycieli nie będących germanistami do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r.)

Jak wygląda egzamin?

1. Praca z tekstem
tekst autentyczny, rzeczowy długość 800-1000 słów 
- wyjaśnienie tekstu (90 min) 
- przekształcenie gramatyczne tekstu przy zachowaniu jego treści (90 min)

2. Rozumienie tekstu słuchanego (ok. 40 min)
praca z autentycznym tekstem (audycja radiowa lub wywiad) polegająca na sformułowaniu notatek

3. Wypowiedź pisemna 250 wyrazów (90 min + 5 naliczenie słów)
Dwie możliwości do wyboru:
1. do wyboru jeden z czterech tematów dotyczących zagadnień związanych z lekturą (co roku do wyboru dwie lektury z podanej listy)
2. do wyboru jeden z czterech tematów wolnych

4. Egzamin ustny (20 min), składa się z:
• przeczytanie krótkiego autentycznego tekstu oraz jego streszczenie i rozmowa z egzaminatorem na temat związany z treścią tekstu
• wygłoszenie referatu na temat ogólny (temat referatu ustala się z komisją co najmniej na tydzień przed egzaminem)
• rozmowa z komisją na temat związany z referatem

KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS)

Egzaminy Instytutu Goethego

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

Czym jest egzamin KDS?

 • Certyfikat Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) potwierdza, że jego posiadacz opanował ponadregionalny standardowy język niemiecki w stopniu umożliwiającym różnicowanie niuansów stylistycznych i znaczeniowych. Rozumie on ambitne oryginalne teksty (przede wszystkim literackie) i potrafi sprawnie formułować wypowiedzi pisemne i ustne.
 • Pod względem stopnia trudności egzamin KDS odpowiada egzaminowi Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), ale dodatkowo świadczy on o orientacji w różnych dziedzinach kultury niemieckiej i o posiadanej wiedzy na temat Niemiec.
 • Do egzamniu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat.

Do czego przydaje się KDS?

 • Dyplom uzyskany po egzaminie jest wystarczającym dowodem znajomości języka niemieckiego do podjęcia studiów w Niemczech.
 • Zwalnia on ze wstępnego egzaminu z języka niemieckiego na wielu uniwersytetach w Niemczech.

Jak wygląda egzamin?

1. Egzamin ustny (20 min):
• odczytanie krótkiego autentycznego tekstu – 5 min.
• wygłoszenie referatu na temat ogólny (temat wybierany jest z trzech podanych) i rozmowa na temat referatu z egzaminującymi – 15 min.

2. Egzamin pisemny składa się z następujących części:
PRACA Z TEKSTEM (90 min)
analiza tekstu literackiego - odpowiedzi na pytania do tekstu, zadania do słownictwa

KOMPONENT GRAMATYCZNO-LEKSYKALNY (ok. 60 min)
zadania sprawdzające znajomość różnorodnych struktur gramatycznych i leksykalnych

DYKTANDO (20 min)
tekst o długości ok. 20 wierszy

LEKTURA (120 min)
wykonanie zadań do dwóch z czterech podanych książek z wykazu lektur.

GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS)

Egzaminy Instytutu Goethego

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

Czym jest egzamin GDS?

 • Certyfikat Großes Deutsches Sprachdiplom poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego.

Jak wygląda egzamin?

1. Egzamin ustny (25 min):
• odczytanie krótkiego autentycznego tekstu – 5 min.
• wygłoszenie referatu na temat ogólny (temat wybierany jest z trzech podanych) i rozmowa na temat referatu z egzaminującymi – 15 min.

2. Egzamin pisemny składa się z następujących części:
WYPOWIEDŹ PISEMNA (210 min)
wypracowanie na ogólny temat wybrany z podanych sześciu

PRACA Z TEKSTEM (120 min)
analiza tekstu pod względem treści, słownictwa i stylu

KOMPONENT GRAMATYCZNO-LEKSYKALNY (60 min)
zadania sprawdzające umiejętność operowania językiem

DYKTANDO (20 min)
tekst o długości ok. 20 wierszy

LEKTURA (120 min)
pytania z zakresu lektury dotyczącej nauk przyrodniczych, ekonomicznych lub literatury pięknej na podstawie dwóch wybranych z listy lektur książek

LEKTURA (90 min)
pytania z zakresu lektury dotyczącej historii Niemiec i ich stosunków społeczno-politycznych na podstawie dwóch wybranych z listy lektur książek

Powrót
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij