Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Niemiecki / TELC

TELC

Czym są egzaminy TELC?

 • Europejskie Certyfikaty Językowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzaminów testujących kompetencje językowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC są przeprowadzane w całej Europie w identyczny sposób i oceniane według tych samych kryteriów.
 • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność - egzaminy z różnych języków przeprowadzone na tym samym poziomie mają taką samą strukturę i poziom trudności.
 • Egzaminy TELC zostały opracowane i są administrowane przez niezależną organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularności egzaminów TELC świadczy ilość centrów egzaminacyjnych - już ponad 3 000 w Europie!

Do czego przydaje się certyfikat TELC?

 • Certyfikat TELC to międzynarodowy dokument językowy - uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szkół wyższych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawców - krajowych i zagranicznych - daje realną szansę na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty językowe TELC na poziomie B1 oraz B2, są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 • Certyfikaty TELC figurują również na liście dokumentów wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendiów na uczelniach zagranicznych.

Kto ocenia egzamin TELC?

 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminatorów w poszczególnych centrach egzaminacyjnych.
 • Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
 • Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów w ośrodku przeprowadzającym egzamin.
 • Żeby zdać egzamin, należy mieć, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu częściach egzaminu.
 • Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysyłany w terminie 5 - 10 tygodni od daty egzaminu.

Jak wyglądają egzaminy TELC?

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

Telc Deutsch B2 Beruf (Zertifikat Deutsch für den Beruf)

Certyfikat ZDfB potwierdza, że posiadająca go osoba potrafi porozumiewać się w standardowych sytuacjach związanych z pracą zawodową. Rozumie także proste teksty ekonomiczne, umie sformułować rutynowe pismo i odpowiednio reagować w rozmowach na temat pracy zawodowej  

Jak wygląda egzamin Telc Deutsch B2 Beruf ?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - trwa 160 minut i składa się z czterech części.
 2. Strukturen und Wortschatz - składa się z trzech części. Dwa zadania polegają na uzupełnianiu luk w tekstach (test wielokrotnego wyboru). Zadanie trzecie to korekta błędów w podanym tekście, czas: 30 min., do uzyskania jest 20 pkt.
 3. Leseverstehen - trzy zadania sprawdzające zdolność rozumienia selektywnego, ogólnego i szczegółowego, trwa 40 minut, można zdobyć 40 pkt.
 4. Hörverstehen - składa się z trzech części, czas: 30 min., do uzyskania jest 50 pkt.
 5. Korrespondenz - napisanie dwóch listów o tematyce zawodowej (redagowanie listu metodą porządkowania gotowych elementów leksykalnych i składniowych oraz redagowanie listu według podanych punktów), maksymalny czas 60 min., za tę część można uzyskać 40 pkt.
 6. CZĘŚĆ USTNA - trwa około 20 minut i obejmuje 3 zadania, za które można uzyskać w sumie 50 punktów.
 7. Selbstdarstellung (autoprezentacja ze szczególnym uwzględnieniem sfery zawodowej).
 8. Darstellung eines Schaubildes (prezentacja i omówienie diagramu, grafiki).
 9. Geschäftsfall/Rollenspiel (rozwiązanie problemu o tematyce zawodowej).

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Telc Deutsch C1

Certyfikat C1 to świadectwo znajomości języka, która umożliwia rozumienie dość długich ambitnych tekstów z szerokiego zakresu tematów oraz pojmowanie także znaczeń wyrażonych w podtekście. Posiadacz certyfikatu potrafi efektywnie i swobodnie posługiwać się językiem w życiu towarzyskim i zawodowym, w szkole i na uczelni. Umie formułować jasne, dobrze skonstruowane, obszerne wypowiedzi na temat złożonych zagadnień, właściwie wykorzystując rozmaite środki służące spójności tekstu.

Jak wygląda egzamin Telc Deutsch C1?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - trwa 215 minut i składa się z trzech części.
 2. Leseverstehen - składa się z czterech części. Oprócz typowych zadań sprawdzających zrozumienie przeczytanego tekstu są zadania polegające na wyszukiwaniu synonimów oraz korekcie tekstu, trwa 100 minut, do uzyskania jest 114 pkt.
 3. Hörverstehen - 3 zadania sprawdzające zdolność rozumienia selektywnego, ogólnego i szczegółowego oraz 1 zadanie polegające na transferze informacji, czas: 55 min.,  do uzyskania są w sumie 72 pkt.
 4. Schriftlicher Ausdruck - napisanie dwóch tekstów na podane tematy, trwa maksymalnie 60 min., do uzyskania są 72 pkt.
 5. CZĘŚĆ USTNA - trwa około 15 minut i obejmuje 4 zadania, za które można uzyskać w sumie 72 punkty.
 6. Gespräch/Interview (rozmowa na podany temat).
 7. Präsentation (prezentacja wybranego tematu w postaci krótkiego referatu).
 8. Diskussion (dyskusja na temat podanej tezy).
 9. Zusammenfassung (podsumowanie dyskusji).

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Telc Test Arbeitsplatz Deutsch A2+

Egzamin potwierdza umiejętności językowe na poziomie A2+ 

Jak wygląda egzamin Telc Test Arbeitsplatz Deutsch A2+ ?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech części
 2. Leseverstehen - czytanie krótkich tekstów i odnajdywanie w nich wymaganych informacji, czas - 40 minut, maksymalna liczba punktów - 30 pkt.
 3. Schreiben - pisanie listu według podanych wskazówek, trwa 45 min, do uzyskania jest 20 pkt.
 4. Hörverstehen - słuchanie, składa sie z dwóch części, czas - 30 min., do zdobycia 30 pkt.
 5. Wortschatz-Strukturen - test leksykalno-gramatyczny, trwa 20 minut, maksymalna punktacja 10 pkt.
CZĘŚĆ USTNA trwa około 15 min. i obejmuje dwa zadania, za które można otrzymać w sumie 30 punktów
 1. Kommunikation in Alltagssituationen - komunikacja w sytuacjach dotyczących życia codziennego o tematyce zawodowej.
 2. Freies Gespräch über ein Thema - opis ilustracji, rozmowa na zadany temat o charakterze zawodowym.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Telc Deutsch B2

Jest egzaminem na poziomie wysokiej samodzielności używania języka, po około 400-600 godzinach nauki. Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, że jest w stanie w sposób swobodny, płynny i spontaniczny porozumiewać się w języku niemieckim we wszystkich sferach życia codziennego, w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Zdający powinien jasno i precyzyjnie udzielać wszelkich informacji, formułować wypowiedzi zarówno w mowie jak i piśmie. 

 Jak wygląda egzamin Telc Deutsch B2 ?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - trwa 140 minut i składa się z czterech części.
 2. Leseverstehen - składa się z trzech części, trwa 70 min., do uzyskania jest 75 pkt.
 3. Sprachbausteine - dwa zadania polegające na uzupełnianiu luk w tekstach: test wyboru i test wielokrotnego wyboru, czas: 20 min, do uzyskania w sumie 30 pkt.
 4. Hörverstehen - składa się z trzech części, trwa 20 min., do uzyskania jest 75 pkt.
 5. Schriftlicher Ausdruck - napisanie listu na jeden z dwóch podanych tematów według określonego planu, trwa 30 min., za tę część można uzyskać 45 pkt.
 6. CZĘŚĆ USTNA - trwa około 15 minut i obejmuje 3 zadania, za które można uzyskać w sumie 75 punktów.
 7. Präsentation (prezentacja jednego z podanych tematów, odpowiedzi na pytania rozmówcy dotyczących prezentacji).
 8. Diskussion (prezentacja i dyskusja na temat przedstawionego w tekście problemu).
 9. Problemlösung (wspólne planowanie określonego przedsięwzięcia, wymiana poglądów, uzgodnienie wspólnego stanowiska).

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Telc Deutsch A2 (Start Deutsch 2)

Egzamin potwierdza umiejętności językowe na poziomie A2. Jest to drugi stopień w sześciostopniowej skali określającej poziom biegłości językowej Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Poziom A2 określa umiejętność posługiwania się językiem na poziomie podstawowym. Egzamin ten jest odpowiedni dla osób, które po uzyskaniu poziomu A1 uczestniczyły kolejnych zajęciach językowych w liczbie godzin 100-150 (czyli po około 200-300 godzinach nauki języka ogółem). 

Jak wygląda egzamin Telc Deutsch A2 ?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z trzech zadań (łącznie 45 pkt.)
 2. Hörverstehen (Komunikacja) - słuchanie zapowiedzi, krótkich informacji telefonicznych, czas - około 20 min., można uzyskać 15pkt.
 3. Leseverstehen - czytanie krótkich tekstów i odnajdywanie w nich wymagancyh informacji, trwa 20min, można uzyskać 15 pkt.
 4. Schreiben - uzupełnianie brakujących informacji w podanym formularzu oraz sporządzenie krótkiej informacji o charakterze prywatnym (list, e-mail) wg podanych wytycznych, czas - 30 minut, maksymalna punktacja 15 pkt.
 5. CZĘŚĆ USTNA trwa około 15 min. i składa się z trzech części za które można uzyskać łącznie 15 punktów.
 6. Sich vorstellen - przedstawienie się.
 7. Ein Alltagsgespräch führen - prowadzenie rozmowy na temat życia codziennego, formułowanie pytań, mudzielanie odpowiedzi na pytania.
 8. Etwas aushandeln - ustalanie terminu, składanie propozycji, reagowanie na propozycje rozmówcy.

 Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Zertifikat Deutsch (Telc Deutsch B1)

Zertifikat Deutsch jest egzaminem na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1 wg klasyfikacji Rady Europy), tj. po około 400 do 600 godzin intensywnej nauki. Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, iż dysponuje znajomością języka niemieckiego, która umożliwia mu podstawową komunikację językową w mowie i piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego.
Do egzaminu mogą przystępować kandydaci, którzy ukończyli 16 lat.

Jak wygląda egzamin ZD ?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań, trwa 150 minut
 2. Leseverstehen - czas 70 min., maksymalna punktacja 75 pkt.
 3. Sprachbausteine - dwa zadania polegające na uzupełnianiu luk w tekstach: test wyboru i test wielokrotnego wyboru, czas 20 min, do uzyskania w sumie 30 pkt.
 4. Hörverstehen - składa się z trzech części, trwa 30 min, do uzyskania jest 75 punktów.
 5. Schriftlicher Ausdruck - napisanie listu według określonego planu, czas 30 min., za tę część można uzyskać 45 punktów.
 6. CZĘŚĆ USTNA - trwa około 15 minut i obejmuje 3 zadania, za które można uzyskać w sumie 75 punktów.
 7. Kontaktaufnahme (Rozmowa na temat własnej osoby, pozyskiwanie informacji na temat rozmówcy).
 8. Gespräch über ein Thema (prezentacja materiału obrazkowego, rozmowa na określony temat, prezentacja własnej opinii).
 9. Gemeinsam eine Aufgabe lösen (wspólne planowanie określonego przedsięwzięcia, składanie propozycji, reagowanie na propozycje).

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Telc Deutsch A1 (Start Deutsch 1)

Egzamin potwierdza umiejętności językowe na poziomie A1. Jest to pierwszy stopień w sześciostopniowej skali określającej poziomy biegłości językowej Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Poziom A1 określa umiejętność posługiwania się językiem na poziomie podstawowym. Egzaminy na poziomie A1 są dopasowane do osób, które ukończyły 100-150 godzinny cykl nauczania języka. 

Jak wygląda egzamin  Telc Deutsch A1?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z trzech części (łącznie 45 pkt.) 
 2. Hörverstehen (Komunikacja) - słuchanie zapowiedzi, krótkich informacji telefonicznych, czas - około 20 min., można uzyskać 15pkt.
 3. Leseverstehen - czytanie krótkich tekstów i odnajdywanie w nich wymagancyh informacji, trwa 25 min, można uzyskać 15 pkt.
 4. Schreiben - uzupełnianie brakujących informacji w podanym formularzu oraz sporządzenie krótkiej informacji o charakterze prywatnym (list, e-mail) wg podanych wytycznych, czas - 20 min, maksymalna punktacja - 15 pkt.
 5. CZĘŚĆ USTNA trwa około 15 min. i składa się z trzech części za które można uzyskać łącznie 15 punktów.
 6. Sich vorstellen - przedstawienie się.
 7. Um Informationen bitten und Informationen geben - pozyskiwanie i udzielanie informacji.
 8. Bitten formulieren und darauf reagieren - formułowanie próśb i reagowanie na prośby.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Kurs dostępny w językach:

niemiecki
niemiecki

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij